Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Radost v těžké době // se slovíčkem pro děti

Radost v těžké době // se slovíčkem pro děti
22března2020
  • Řečník: Tomáš Cvejn
  • Kategorie: ONLINE nedělní bohoslužba

Máte problém s přenosem? Klikněte zde

doprovodné texty a písně:

KK 12 Pán Bůh je přítomen

Pojďme díky vzdávat

Vzývám Tvoje svaté jméno

KK 12 Tys má Pane skála

Mou cestu v rukou máš

KK 331 Ó pojďte zazpívejme


Abakuk 3

 1 Modlitba proroka Abakuka; na způsob tklivé písně. 2 Hospodine, slyšel jsem tvou zprávu; bojím se o tvoje dílo, Hospodine, v tento čas je zachovej, v tento čas je uveď v známost. V nepokoji pamatuj na slitování! 3 Z Témanu přichází Bůh, z hory Páranu Svatý. Nebesa přikrývá velebnost jeho, země je plná chvalozpěvů. 4 Září jako světlo, po straně má rohy, v nichž se skryla jeho síla. 5 Před ním se žene mor, nákaza valí se za ním. 6 Stanul, a měří zemi, pohlédl, a zatřásl pronárody; pukají odvěká horstva, pahorky pravěké se hroutí; cesta věčnosti patří jemu. 7 Vidím, jak hrouží se v nicotu kúšanské stany, jak se chvějí stanové houně midjanské země. 8 Vzpanul snad Hospodin proti řekám? Zda proti řekám plane tvůj hněv nebo tvá prchlivost proti moři? Jedeš na svých ořích, tvoje vozy přivážejí spásu. 9 Luk máš připravený ke splnění přísah, daných dávným pokolením. Řekami rozpolcuješ zemi. 10 Spatřily tě hory a chvějí se v křeči. Přehnala se průtrž mračen, propastná tůň do křiku se dala, vysoko vzpíná své ruce. 11 Do svého obydlí se stáhlo slunce i měsíc, utekly před světlem tvých šípů, před září tvého blištivého kopí. 12 Rozlícen po zemi kráčíš, po pronárodech ve hněvu dupeš. 16 Uslyšel jsem o tom a celý se třesu, chci se ozvat a rty se mi chvějí; jakoby kostižer zachvátil mé kosti, podlamují se pode mnou nohy. Budu však klidně očekávat den soužení, až přitáhnou a přepadnou lid. 17 I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, 18 já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása. 19 Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat.