Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Duch Svatý v akci

Duch Svatý v akci
20května2018
  • Řečník: Bronislav Kaleta
  • Kategorie: Nedělní bohoslužby
stáhnout mp3

DUCH SVATÝ V AKCI

Ježíš mu odpověděl: „Amen, amen pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží….Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z Ducha, je duch“. (Jan 3,1-10)

Už jste slyšeli, jak se kdysi Kohn trápil nad tím, že mu nejdou obchody? To přijde takhle Kohn k rabínovi a říká: „Rabi, potřebuji jejich radu. Nevím, jak je to možné: snažím se, od rána do večera pracuju a obchody nejdou a nejdou. A takový Roubíček, který prodává „naemlich“ stejné zboží jako já, tomu se daří jedna radost. Mohou mi to vysvětlit?“ Rabí se zamyslí a pak říká: „Kohn, myslím, že znám odpověď. Roubíčkovi se daří lépe proto, že se stará o jeden obchod. A jim se nedaří proto, že se starají o obchody dva, svůj a Roubíčkův.“ – Také bychom leckdy potřebovali takovou moudrou radu, abychom se pohnuli z místa. A přitom máme toho nejlepšího učitele, jakého můžeme mít, Pána Ježíše Krista. Poslechněme si dnes, co řekl kdysi váženému a vzdělanému Nikodémovi. Třeba v tom uslyšíme také něco pro sebe.

1. Nikodém a jeho otázky - touha po novém životě

Biblický Nikodém je známou, i když trochu záhadnou postavou. Je to muž, který to díky svému vzdělání a náboženské horlivosti dotáhl ve společnosti hodně daleko. Je bohatým a váženým občanem, který zasedá v židovském synedriu. Přes nesporné životní úspěchy Nikodémovi něco chybí. Poznáme to podle toho, že přichází za Ježíšem. - Obvykle Ježíše vyhledávali nemocní, potřební a nešťastní lidé. Nikodém má všechno, co potřebuje. Důvod jeho návštěvy u Ježíše je jiný. Nikodém patří ke skupině zbožných židů, kteří se snažili naplnit Boží zákon a tím urychlit příchod Božího království. Přes poctivé úsilí a veškerou snahu Nikodém nevidí, že by se jeho národ dostával k Bohu blíž. Když pozoruje Ježíše a jeho působení, když slyší, jaký má vliv na lidi, má dojem, že právě tento kazatel z Galileje přináší něco, co nemá nikdo jiný. Má odpovědi na klíčové životní otázky, zná tajemství naplněného života, po kterém on sám touží. Proto u něho hledá radu a pomoc, i když to nechce dát hned najevo. Nikodém přichází k Ježíšovi s úctou a svůj obdiv vůči němu vyjádří slovy: „Mistře, víme, že jsi učitel, který přišel od Boha. Neboť nikdo nemůže učinit ta znamení, která činíš ty, není-li Bůh s ním“. Dobře to Nikodém pověděl. Ovšem on nepřišel za Ježíšem kvůli tomu, aby Ho pochválil. Ježíš vidí do jeho srdce a ví, co potřebuje. Proto s ním mluví o tom, co ho trápí, a na co se ani nedokázal zeptat. Vysvětluje Nikodémovi, že to nejdůležitější, co ho může posunout v životě dál, je znovuzrození, duchovní proměna, kterou působí Duch svatý. Nestačí se o Ježíše zajímat, nestačí o Něm vědět a nestačí Ho obdivovat. To všechno je dobré a užitečné. Ovšem nový začátek a opravdový zlom přichází ve znovuzrození, v proměně srdce. Tím odpovídá Ježíš Nikodémovi a dotýká se jeho problému. Tak zní Ježíšovo pozvání každému, kdo se ptá na Boží cestu a touží po plnosti života. Kdo se nenarodí znovu, neuvidí Boží království!

2. Ježíš a jeho odpověď - nutnost duchovní proměny

Dnes je svatodušní neděle. Nad Nikodémovým příběhem si připomínáme, že potřebujeme Boží pomoc stejně jako známý učitel. Bez pomoci Ducha svatého, jeho působení a vedení se nikam nepohneme. – Zdá se, že Nikodém o působení Božího Ducha moc neví. Ježíšův výrok o znovuzrození ho překvapí. „Takto jsem ještě nikdy neuvažoval! Znovu se narodit?! Kdo to kdy slyšel? Co je to za nesmysl?! Copak je možné, aby si dospělý člověk zopakoval své narození?!“ To opravdu nejde a tak to ani Ježíš nemyslel. Nové narození, o kterém Ježíš mluví, je úplně jiné, než to první. Rozumíme Nikodémovi, který se to snaží uchopit rozumem a je celý nesvůj, že se mu to nedaří. Ježíš obrazem znovuzrození přibližuje Nikodémovi tajemství nového života, který je Božím darem a je duchovní povahy. – Pokud se snažíme změnit sami, pokoušíme se o nemožné. Není v našich silách, abychom dokázali zvládnout nepěkné rysy povahy, zkrotit zlé pohnutky nebo přestat závidět. Ke skutečné, trvalé proměně člověka plného pýchy a sobectví, na člověka, který je naplněn Boží láskou a vděčností, může dojít pouze tam, kde svůj život odevzdáme Bohu a kde nás začne měnit Duch svatý! To je tajemství nového života, které svěřuje Ježíš Nikodémovi a připomíná nám dnes.

3. Duch svatý a jeho dílo – Duch svatý v akci

Na biblickém vyprávění je zajímavé kromě jiného také to, že má otevřený konec. Nevíme, jak Nikodém tehdy Ježíšovu slovu porozuměl. Nevíme, co s ním udělal. Ale z některých míst v NZ se zdá, že noční setkání s Ježíšem Nikodémovi pomohlo. Stal se Ježíšovým učedníkem, i když trochu opatrným…

Dnešní kázání jsem nazval „Duch svatý v akci“. Chci tím zdůraznit skryté působení Ducha svatého, kterého Pán Ježíš přirovnává ke větru. Chci tak ukázat na Boží neviditelné jednání, které přináší viditelné výsledky. Mému zeťovi Jeníkovi se obrázkem k dnešnímu kázání podařilo znázornit neviditelnou sílu větru, která ohýbá stromy nebo odnáší střechy. Chci, abychom věděli a pamatovali si, že Pán Bůh svým Duchem, svou mocí, působí velké věci. Mění lidské srdce, vytváří společenství věřících a uvádí do pohybu Kristovu církev. Jenom moc Ducha svatého nás dokáže postrčit v životě tím správným směrem a použít pro Boží cíle… Jenom díky Duchu svatému máme odvahu vyznávat svou víru, obstát ve zkouškách a za všech okolností důvěřovat Bohu. Můžeme to pozorovat na Petrovi, který je ve vězení a klidně spí. V noci ho Boží anděl vyvádí z přísně střeženého žaláře na svobodu a Petr zase slouží církvi. Vidíme to na Pavlovi a Silovi, kteří ve vězení čekají na soud, ale místo aby naříkali, tak se modlí a v písních oslavují Boha. Tak se potvrzuje, že Duch svatý, kterého dává Bůh do srdce těm, kteří uvěří v Ježíše, je „duchem síly, lásky a rozvahy“ (2Tm 1,7). Tak to mohou křesťané poznat a prožít v různých situacích.

Na začátku je znovuzrození jako duchovní proměna života. To se Duch svatý dotkne našeho svědomí a vede nás k pokání a k vyznávání hříchů. Dále nám Duch svatý ukazuje na Ježíše a dává do srdce víru v Něho. Duch svatý nás naplňuje a působí ovoce nového života. To je několik příkladů toho, kde všude a jak Duch svatý jedná v životě člověka. Dokud nás takto Bůh svým Duchem nepromění v srdci a v myšlení, budeme dále „vegetovat“ po staru. To můžeme chodit celý život do kostela, vysedáváním v lavici si prošoupat kalhoty. Můžeme číst Bibli a nastudovat spoustu zajímavých věcí. Pokud nás to nepřivede k pokání, ke Kristu a ke znovuzrození, je to ztráta času. Bez znovuzrození, bez proměny našich návyků, postojů a jednání, zůstaneme možná slušnými, ale jinak nepolepšitelnými sobci a ignoranty. – Každý z nás se potřebuje narodit z Ducha sv., pokud se má stát novým člověkem a žít z Boha a ne z vlastních sil. Ježíš Kristus buduje svou církev ze znovuzrozených lidí. Už jsi prožil Boží proměnu? Dnešní slovo evangelia je pozváním také pro Tebe! Pozváním ke znovuzrození anebo k obnově křesťanského života a novému naplnění Duchem svatým. AMEN.

Bystré, Svatodušní neděle 20.5.2018 Bronislav Kaleta


Facebook