Přeskočit na obsah
Používáním webu vyjadřujete souhlas s využíváním cookies.

Ježíš Kristus: Stále stejný - vždy větší

Ježíš Kristus: Stále stejný - vždy větší
26listopadu2017
  • Řečník: Bronislav Kaleta
  • Kategorie: Nedělní bohoslužby
stáhnout mp3
Žd 13,8: „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“

Žijeme ve světě, ve kterém se stále něco mění. Sotva si na něco nového zvykneme, už je to jiné. Nestačíme to všechno sledovat a už vůbec ne tomu všemu porozumět. Změny pozorujeme sami na sobě, na lidech kolem, ve společnosti, vidíme je v přírodě, také v oblasti vědy, výzkumu či techniky. Lidský život se neuvěřitelným způsobem zrychlil. Chceme všechno stihnout, u všeho být, všechno vidět... To závratné životní tempo vnáší do lidského života neklid, nervozitu, nejistotu i úzkost... To je realita, ve které žijeme. Do našich úvah o proměnlivosti a pomíjitelnosti všeho nám na konci církevního roku zní slovo od Boha o tom, že Ježíš Kristus je stále tentýž, že se nemění. Co to znamená? Jaké je poselství této věty? 

1. Dobrá zpráva pro unavené křesťany

 Biblické vyznání z poslední kapitoly listu Židům je pro nás dobrou a povzbudivou zprávou. Jsme vděčni za takové pohlazení. Jenže ono je kromě samotného poselství moc zajímavá také ta biblická souvislost. List Židům byl napsán do konkrétní situace věřících: pro třetí křesťanskou generaci, pro ty, kteří už Krista nezažili osobně, ale slyšeli o Něm od svých rodičů a prarodičů. První křesťané znali Ježíše buď z vlastní zkušenosti anebo o Něm slyšeli od těch, kteří Ho viděli a slyšeli. V té první generaci bylo mezi křesťany mnoho upřímné víry, radosti, nadšení i lásky. V další generaci, v generaci dětí prvních křesťanů, vlna bezprostřední radosti a oddanosti Kristu opadla. V té třetí, v generaci vnuků jsou už křesťané tak trochu unaveni. Jako kdyby přibylo těch všedních zápasů, i když život se moc nezměnil. Objevují se případy selhání, kdy lidé od víry odpadli anebo se dali cestou sektářství a falešného učení. Ukazuje se, že věřit v Krista, žít s Ježíšem stojí příliš mnoho sil. Proto se autor listu Židům snaží křesťany povzbudit. Jak? Tím, že připomíná lidi, kteří Bohu důvěřovali v těžkých dobách a svou víru osvědčili (kap. 11), a také tím, jak ukazuje znovu na Ježíše Krista (kap. 12), který přišel do našeho světa, aby lidi zachránil, vyvedl je z pomíjitelnosti života. Náš verš o Ježíši Kristu, který se nemění, kterému může člověk důvěřovat a o kterého se může opřít, patří sem. Má být křesťanům posilou.


2. Ježíš Kristus je tentýž - včera i dnes i na věky 

Podle slov evangelia je Ježíš základem jistoty a naděje všech křesťanů. Křesťané totiž neuctívají nějakou nabalzamovanou mrtvolu. Nesetkávají se někde na hřbitově, aby se smutkem v duši zavzpomínali, jak to bylo pěkné, když Ježíš z Nazaréta chodil po této zemi. Křesťané věří v živého Boha a radují se z toho, že jejich Pán, Ježíš Kristus byl vzkříšen a žije. To je základ křesťanské víry a základ, o který se opírá Kristova církev. 

Pokud je Ježíš dnes tentýž, jaký byl „včera“, potřebujeme vědět, jaký byl ten Ježíš „včerejška“. Většina z nás to dobře ví: je to Ježíš z evangelií! Je to ten úžasný kazatel, kterému lidé tak pozorně a rádi naslouchali! Je to Ježíš z Nazaréta, který uzdravil mnoho nemocných, odpouštěl lidem hříchy a nakonec obětoval svůj život jako výkupné za mnohé (Mk 10,45). Tehdy v prvním století se lidé v Palestině s Ním osobně setkávali, slyšeli Jeho vyučování a prožívali na sobě Jeho působení. Někteří z nich se dokonce stali Ježíšovými žáky, přáteli, Jeho nejbližšími lidmi! Tehdy, když je Pán povolal. Klíčovou událostí Ježíšova života je pak vzkříšení: Pán vstal z hrobu a žije. 

V čem je Ježíš „tentýž“? Především v tom, že je živý. Sice Ho dnes nevidíme a neslyšíme tak, jak Ho zažili lidé v jeho době... Ale jako vzkříšený Pán působí slovem, které má stejnou moc a dotýká se našeho srdce. Pán Ježíš Kristus dnes miluje stejnou láskou, jakou miloval kdysi. Je to láska, která uzdravuje zranění, osvobozuje člověka ze zajetí zlého, dává pokoj a naději. O tom, jestli to je pravda, se může každý osobně přesvědčit. Zkušenost s Ježíšovým odpuštěním, Jeho spásou, láskou a pomocí mají nesčetné generace křesťanů, také generace naše. Jsme dnes spolu, abychom vyznávali, že jsme poznali Ježíše jako svého Zachránce. 

To znamená, že všechno, co o Ježíši Kristu z evangelia slyšíme, platí o Něm také v dnešní době. Pán Ježíš miluje tento svět, záleží Mu na každém z nás, zve každého k víře, odpouští hříchy, má slova naděje a posily, zachraňuje a vysvobozuje z různých trápení, závislostí a nemocí. Tak to můžeme poznávat a prožívat. Je v tom velká posila pro nás, když si můžeme zkušenosti s Boží láskou a pomocí navzájem vyprávět. Je to důvod k radosti a vděčnosti a povzbuzení k tomu, abychom Bohu a Ježíši dále důvěřovali. 

3. Ježíš Kristus je jiný - vždy větší, než jsme si mysleli 

Možná vás to překvapí, ale to ještě není všechno. Na jednu stranu se Ježíš Kristus nemění, jedná podnes jako živý Pán, který proměňuje srdce a životy lidí. Ale na druhou stranu se někdy nestačíme divit, když prožijeme Ježíšovu pomoc v situaci, ve které jsme ještě nikdy nebyli! Pamatujme si, že Pán Ježíš je prostě VĚTŠÍ, vždy větší, než si dokážeme představit! 

Už v evangeliích čteme o tom, jak Spasitel překvapoval své učedníky, současníky a posluchače. On to nedělal proto, aby byl zajímavý. On prostě v různých situacích jednal jako Ten, který má moc od Boha: On dokázal s přehledem vyřešit těžké a nepřehledné situace. Když v synagoze v Kafarnaum začal křičet člověk posedlý zlým duchem, Ježíš toho nešťastníka uzdravil. Když Pán Ježíš kázal evangelium, mluvil o Boží milosti, posluchači byli zasaženi a divili se, protože v tom byla Boží moc. Když ještě jindy Ježíš utišil bouři na moři, Jeho vlastní učedníci byli zděšeni, protože netušili, že jejich Pán je mocnější než přírodní živly! Lidé se v různých situacích nestačili divit, protože je Ježíš překvapoval svou mocí, moudrostí i láskou! 

Je to moc dobře, když věříme v Ježíše Krista jako svého Zachránce a Pána. Je to povzbudivé, pokud jsme sami prožili, že Ježíš je živý Pán, že slyší naše modlitby, že nám přichází na pomoc, že nás chrání v nebezpečí a dává odvahu a sílu v různých složitých situacích. Moc si přeji, aby dosavadní zkušenosti s Ježíšem byly pro nás povzbuzením a pomáhaly nám důvěřovat Pánu Ježíši dál. Ale zrovna tak si moc přeji, abychom mohli poznávat Ježíše Krista v novém týdnu a dalším období svého života ještě lépe, více a nově. Jako křesťané potřebujeme vědět i prožívat, že náš Bůh a Pán se nemění ve své lásce, milosti a moci. Ale zároveň potřebujeme slyšet, že Ježíš je VĚTŠÍ než jsme si dosud mysleli, že stačí na všechny situace a potřeby našeho života. Zvu vás slovy našeho textu k dalšímu poznávání Boží lásky, milosti a moci. Věřím, že nás nová Boží zastavení posunou v křesťanském životě dál. Ať nás biblické vyznání „Ježíš Kristus je tentýž včera i dnes i na věky“ doprovází a je nám posilou.

Facebook